Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden

1 Algemeen
De algemene- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, coördinatie, bemiddeling en advies tussen Conferent en haar opdrachtgevers of hun rechtsopvolgers.

De toepasselijkheid van de door opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Andere voorwaarden of bedingen gelden slechts indien deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd of aanvaard.

2 Aanvaarding en uitvoering van de opdracht
De opdracht komt tot stand op het moment dat Conferent de opdracht heeft aanvaard, dan wel op het moment dat Conferent met de uitvoering is begonnen. Opdrachtgever zorgt voor zodanige omstandigheden en voldoende gedetailleerde informatie dat Conferent de opdracht naar behoren kan uitvoeren.

Conferent houdt de opdrachtgever op de hoogte van de voortgang van de uitvoering van de opdracht. Op verzoek geeft Conferent inzage in de werkwijze, status en resultaten.

3 Opzegging
Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.

Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door de opdrachtgever, heeft Conferent recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken verlies. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor dan toe verrichte werkzaamheden.

Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Conferent, zal Conferent in overleg met de opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan de opdrachtgever toerekenbaar zijn. Indien aan de overdracht extra kosten zijn verbonden, worden deze door Conferent in rekening gebracht.

4 Honorarium, kosten en betalingen
Conferent brengt een honorarium in rekening. Het honorarium wordt bepaald aan de hand van het van te voren overeengekomen uurtarief. De hoogte van het honorarium wordt bepaald aan de hand van het werkelijk bestede aantal uren arbeid en gemaakte kosten. Het uurtarief is in de eventuele kostenramingen exclusief BTW. De gemaakte reiskosten zijn gebaseerd op het aantal kilometers en de een kilometervergoeding van € 0,29.

Conferent brengt het honorarium en de gemaakte kosten achteraf in rekening. Bij opdrachten met een langere looptijd zal het honorarium en de gemaakte maandelijks in rekening worden gebracht.

Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bezwaren tegen de hoogte van de declaratie schorten de betalingsverplichting niet op.

Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen de kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. Indien opdrachtgever in gebreke blijft van de tijdige voldoening, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 300,00.

5 Aansprakelijkheid en vrijwaring
Behalve de algemene regels van openbare orde en goede trouw is aansprakelijk van Conferent volledig uitgesloten, tenzij grove schuld of opzet wordt aangetoond. Eventuele aansprakelijkheid van Conferent is beperkt tot de netto waarde van het honorarium.

6 Auteursrechten
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen blijven gedurende de uitvoering van de opdracht alle gebruikte rapporten, overeenkomsten, ideeën, redactionele adviezen, ontwerpen, tekeningen en teksten eigendom van Conferent BV. Gebruikmaking kan gedurende de uitvoering alleen geschieden na verkregen toestemming van Conferent BV

7 Geheimhouding
Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een van de partijen is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijk uitspraak, Conferent gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en Conferent zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijke dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Conferent niet gehouden tot schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

8 Geschillen
Op deze voorwaarden, alsmede op elke overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst of deze voorwaarden zullen zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter, met dien verstande dat Conferent BV het recht heeft vorderingen, al dan niet gelijktijdig, tegen opdrachtgever aanhangig te maken bij gerechtelijke instanties die overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering bevoegd zijn van dergelijke vorderingen kennis te nemen.

Maak vrijblijvend een afspraak

Bel met Pieter Zwart