Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van de Besloten Vennootschap, GREA-IT B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Winssen (6645 KA) aan de Dijk 61.

ARTIKEL 1 ALGEMEEN/TOEPASSELIJKHEID

1.1 De besloten vennootschap GREA-IT B.V. is de gebruiker van deze algemene voorwaarden en zal in het hiernavolgende aangeduid worden met: “wij”. 1.2 Onder “wederpartij” wordt verstaan iedere (rechts-) persoon tot wie wij onze aanbiedingen richten, alsmede degene die aan ons aanbiedingen richt, en degene van wie wij opdracht krijgen, c.q. degene met wie wij een overeenkomst aangaan en voorts degene tot wie wij in enige rechtsbetrekking staan.
1.3 Onder “produkten” wordt verstaan al hetgeen onderwerp is van met ons aangegane overeenkomsten, waaronder zaken, het verrichten van diensten (zoals bijvoorbeeld het geven van advies, het uitvoeren van projecten, het programmeren van programmatuur, het installeren en/of implementeren daarvan, het verrichten van onderhoud.

ARTIKEL 2 AANBIEDING

2.1 Al onze aanbiedingen en prijsopgaven (inclusief bijlagen) worden mondeling of schriftelijk uitgebracht en zijn vrijblijvend, tenzij deze schriftelijk een termijn voor aanvaarding bevatten.
2.2 Al onze aanbiedingen zijn gebaseerd op de uitvoering van de overeenkomst door ons onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren.
2.3 Wij verwerpen uitdrukkelijk de algemene voorwaarden van de wederpartij indien de wederpartij algemene voorwaarden hanteert en/of deze aan ons toezendt en/of verklaart dat deze op een overeenkomst met haar van toepassing zijn.

ARTIKEL 3 TOTSTANDKOMING

3.1 De overeenkomst komt tot stand indien ons aanbod vrijblijvend is, wanneer ons aanbod door de wederpartij schriftelijk wordt aanvaard, echter wij behouden ons het recht voor ons aanbod binnen twee dagen van ontvangst van de schriftelijke aanvaarding, te herroepen.
3.2 De overeenkomst komt tot stand, indien ons aanbod onherroepelijk is, op het moment van ontvangst van de schriftelijke aanvaarding van de wederpartij binnen de gestelde termijn. Na ommekomst van de door ons gestelde termijn, is ons aanbod vervallen.
3.3 Indien de wederpartij een aanbod doet en/of een opdracht geeft, komt de overeenkomst tot stand op het moment dat wij dit aanbod en/of deze opdracht schriftelijk aanvaarden. Indien wij dit aanbod en/of deze opdracht niet uiterlijk binnen acht dagen na ontvangst van het aanbod en/of opdracht schriftelijk aanvaarden, is ons aanbod vervallen.
3.4 Indien een aanvaarding door de wederpartij van ons aanbod afwijkt, dan geldt dit als een nieuw aanbod van de wederpartij en als een verwerping van ons aanbod, ook indien slechts sprake is van een afwijking op ondergeschikte punten.

ARTIKEL 4 PRIJS

4.1 De door ons opgegeven prijzen en/of tarieven luiden exclusief omzetbelasting en overige op de verkoop, levering en/of uitvoering van de overeenkomst, vallende overheidslasten, zijn gebaseerd op levering af onze vestigingsplaats, en gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst onder normale werkomstandigheden. Onder onze vestigingsplaats wordt mede verstaan ons magazijn en ons bedrijfsterrein of een uitsluitend schriftelijk door ons met de wederpartij overeengekomen andere plaats.
4.2 Wijzigingen in arbeidsloon, tarieven van door ons ingeschakelde derden, in de kostprijs van grondstoffen of materialen, verhoging van en nieuwe belastingen en heffingen, zullen steeds door ons mogen worden doorberekend.
4.3 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, wordt meerwerk door ons in rekening gebracht. Tot meerwerk behoren in ieder geval alle werkzaamheden en/of diensten en/of leveranties welke niet in ons aanbod zijn vermeld. Meerwerk kan ontstaan gedurende het uitvoeren van de overeenkomst. Alsdan hebben wij het meerwerk in rekening te brengen.
4.4 Verzuim van de wederpartij maakt een einde aan ons verzuim indien wij in verzuim zouden zijn. Gedurende het verzuim van de wederpartij is deze niet bevoegd maatregelen tot executie te nemen. Kosten ontstaan doordat de wederpartij in verzuim is, worden door ons in rekening gebracht.
4.5 De emballage is in de prijs inbegrepen. Emballage wordt niet teruggenomen.
4.6 In- en uitlading en/of opslag en/of vervoer van de produkten en/of door de wederpartij ter beschikking gestelde zaken en/of materialen geschieden voor rekening en risico van de wederpartij.
4.7 Kosten van voorbereiding kunnen aan de wederpartij in rekening worden gebracht.
4.8 Kosten van begroting, berekeningen, en daarmee verbonden prijzen voor speciaal te leveren zaken of te verrichten werkzaamheden kunnen door ons aan de wederpartij in rekening worden gebracht.

ARTIKEL 5 LEVERING

5.1 De levertijd gaat in op het laatste der navolgende tijdstippen:
a. de dag van totstandkoming van de overeenkomst, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk een ander moment is overeengekomen en met toepassing van het sub b t/m d van dit artikel.
b. de dag van ontvangst van de wederpartij door ons van de voor de uitvoerig van de overeenkomst noodzakelijke bescheiden, materialen, gegevens, vergunningen e.d.
c. de dag van de vervulling van de voor het aanvangen van de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke formaliteiten.
d. de dag van ontvangst door ons van hetgeen volgens de overeenkomst vóór het aanvangen der werkzaamheden bij vooruitbetaling dient te worden voldaan.

5.2 Opgegeven levertijden en opgegeven opleveringsdata zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering en/of oplevering dienen wij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld met daarin gesteld een redelijke termijn tot nakoming. Een redelijke termijn is in ieder geval de in de branche voor deze overeenkomst gebruikelijke termijn.
5.3 De opgegeven levertijden of termijnen zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van het werk door ons bestelde materialen en/of onderdelen. Indien buiten onze schuld vertraging ontstaat tengevolge van wijziging van bedoelde werkomstandigheden of doordat voor de uitvoering van het werk tijdig bestelde materialen, onderdelen en/of door derden te verrichten diensten niet tijdig worden geleverd of verricht, worden de opgegeven levertijden, of genoemde termijn of opleveringsdata, zover nodig verlengd.
5.4 Deelleveringen kunnen uitsluitend schriftelijk met ons worden overeengekomen. Indien schriftelijk deelleveringen zijn overeengekomen geldt het bepaalde van artikel 5 met betrekking tot iedere deellevering.
5.5 Ingeval wij na ingebrekestelling met daarin gesteld een redelijke termijn als genoemd sub 5.2 in gebreke blijven met de levering en/of oplevering, heeft de wederpartij het recht om te kiezen alsnog nakoming te verlangen, danwel deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. De wederpartij dient hieromtrent schriftelijk te verklaren binnen een termijn van veertien dagen nadat ingevolge het bepaalde sub 5.2 en het onderhavig artikel de levering had dienen plaats te vinden. Onze aansprakelijkheid voor schade is conform het bepaalde in artikel 9.
5.6 Verzuim van de wederpartij waaronder onder meer te verstaan het niet voldoen door de wederpartij aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem te vragen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst maakt een einde aan ons verzuim.
5.7 Alle door de wederpartij aan ons meegedeelde specificaties, berekeningen of andere informatie zijn voor haar risico.
5.8 Levering geschiedt door aflevering af onze vestigingsplaats of ons magazijn, danwel een uitsluitend schriftelijk met ons overeengekomen andere leveringsplaats. Transport geschiedt voor rekening en risico van de wederpartij tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
5.9 Het risico van de zaak gaat over op de wederpartij op het moment van aflevering zelfs al is de eigendom van de zaak nog niet overgedragen.
5.10 Ingeval wij niet aan de wederpartij kunnen leveren op het overeengekomen moment en/of de overeengekomen plaats of op het tijdig door ons aan de wederpartij opgegeven leveringsmoment en/of leveringsplaats dan zijn wij niet zonder ingebrekestelling met daarin vervat een redelijke termijn, in gebreke. Indien wij op het overeengekomen of aangekondigde tijdstip leveren en/of ter beschikking stellen en de wederpartij neemt de zaken niet in ontvangst, is zonder nadere waarschuwing de wederpartij in verzuim.
5.11 Installatie of implementatie door ons geschiedt uitsluitend indien zulks schriftelijk met ons is overeengekomen.
5.12 Komt ingeval sprake is van verzuim van de wederpartij een omstandigheid op, die vervolgens voor ons behoorlijke nakoming gehele of gedeeltelijk onmogelijk maakt, dan wordt dit niet aan ons toegerekend, tenzij wij door onze schuld of die van een ondergeschikte tekort geschoten zijn in de zorg die in de gegeven omstandigheden van ons mocht worden gevergd.

ARTIKEL 6 KLACHTEN

6.1 De wederpartij zal het produkt en/of andere prestatie binnen twee werkdagen na aflevering, montage, installatie, implementatie of opleveringsdatum keuren en binnen deze termijn schriftelijk bij ons protesteren ingeval van niet voldoen aan de opgegeven opdracht of order en/of te constateren gebreken.
6.2 De wederpartij kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, indien hij niet binnen twee werkdagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken, schriftelijk bij ons heeft geprotesteerd.
6.3 Ingeval een gebrek niet bij het keuren binnen de termijn als genoemd sub 6.1 te ontdekken is, dient de wederpartij binnen twee werkdagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken, schriftelijk bij ons te protesteren.
6.4 In ieder geval niet onder niet binnen de termijn sub 6.3 te kennen gebreken, vallen gebreken en/of klachten over aantallen, opgegeven specificaties en/of afmetingen.
6.5 Kleine afwijkingen in kwaliteit, functioneren of andere eigenschappen waaronder maten en specificaties, kunnen nimmer aanleiding voor klachten vormen noch voor herstel.
6.6 Ingeval de wederpartij klachten heeft ten aanzien van door ons geleverde produkten, stelt de wederpartij ons onmiddellijk in de gelegenheid de produkten bij de wederpartij te inspecteren. De wederpartij draagt er zorg voor dat de produkten daartoe op de juiste wijze en voor eigen rekening opgeslagen worden en opgeslagen blijven.
6.7 Uitsluitend op ons schriftelijke verzoek en/of nadat en voor zover wij schriftelijk daarmede in hebben gestemd, heeft de wederpartij het recht produkten aan ons retour te zenden. Deze retourzending alsmede de opslag door ons geschiedt voor rekening en risico van de wederpartij. Instemming met retourzending en/of erkenning van klachten door ons, laat de aansprakelijkheidsbepalingen als genoemd in artikel 10 onverlet. Het is te onzer keuze of wij aan de wederpartij vervangende produkten leveren.

ARTIKEL 7 BETALING

7.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, moet betalingen plaatsvinden zonder enige korting en/of aftrek welke niet door ons is toegestaan, en geschieden door overschrijving op onze postrekening en/of bankrekening of contant en/of een door de wederpartij op haar kosten vóór de levering te onzer goedkeuring staande onherroepelijke bankgarantie. Zulks tenzij anders met ons schriftelijk overeengekomen.
7.2 Betaling dient te geschieden vóór of uiterlijk gelijk met de levering, welk termijn als fatale termijn geldt. Zulks tenzij anders met ons overeengekomen.
7.3 Bij niet- betaling binnen de sub 2 bedoelde termijn, is een contractuele rente gelijk aan een percentage van 1 procent per maand, zonder nadere ingebrekestelling, aan ons verschuldigd. Wij zijn gerechtigd onmiddellijk levering op te schorten.
7.4 Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.
7.5 Betaling dient te geschieden in Nederlandse valuta tenzij schriftelijk overeengekomen dat zulks kan geschieden in courante buitenlandse valuta doch dan tegen de koers op de dag van betaling, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Datum van betaling is de dag waarop de bank en/of giro ons tegoed crediteert of wij het verschuldigde bedrag contant hebben ontvangen.
7.6 Bij niet betaling binnen de termijn als genoemd sub 2 van dit artikel zijn wij zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd alle kosten zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke voor zover zulks niet uitgesloten is in artikel 96 lid 2 sub c Boek 6 BW in rekening te brengen.
7.7 Wij zijn altijd gerechtigd een gedeelte van de koopsom en/of anderszins door ons op grond van de overeenkomst gefactureerde bedragen bij vooruitbetaling te verlangen.

ARTIKEL 8 EIGENDOMSVOORBEHOUD

8.1 Door ons afgeleverde en/of te leveren produkten blijven eigendom van ons c.q. de eigendom blijft aan ons voorbehouden, zolang de vorderingen betreffende de tegenprestatie voor door ons aan de wederpartij krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren produkten of krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van de wederpartij verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomst niet door de wederpartij aan ons voldaan zijn. Niettemin zal de wederpartij dergelijke produkten verder mogen vervreemden, doch uitsluitend voor zover dat in het kader van de normale uitoefening van diens bedrijf gebruikelijk is. Het is de wederpartij uitdrukkelijk niet toegestaan deze produkten te verpanden.

ARTIKEL 9 RETENTIERECHT

9.1 Wij zijn bevoegd onze prestatie (w.o. het leveren van produkten) geheel of gedeeltelijk op te schorten indien de wederpartij niet aan één of meerdere van haar verplichtingen voldoet, behoudens afwijkende dwingendrechtelijke wettelijke regelingen. Ingeval het niet voldoen aan één of meerdere verplichtingen bestaat uit niet voldoen aan één of meerdere betalingsverplichtingen, zijn wij gerechtigd zonder waarschuwing vooraf onze verplichtingen op te schorten totdat volledig aan alle betalingsverplichtingen is voldaan.
9.2 Wij kunnen het recht van retentie uitoefenen op alle produkten waarop de uitvoering van de overeenkomst betrekking heeft of welke wij in het kader van de overeenkomst feitelijk onder ons hebben, indien de wederpartij de kosten en/of betalingsverplichtingen samenhangend met de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk niet voldoet. Dit geldt ook ten aanzien van die kosten die wij hebben moeten maken terzake van de zorg die wij ten aanzien van het produkt c.q. de zaak in acht dienen te nemen.

ARTIKEL 10 AANSPRAKELIJKHEID

10.1 Wij zijn nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van normale slijtage, veroudering, onoordeelkundige behandeling, het niet opvolgen van verstrekte gebruiksaanwijzingen of onvoldoende onderhoud. Voorts zijn wij nimmer aansprakelijk indien het door ons geleverde produkt langer dan één jaar geleden werd afgenomen.
10.2 Wij zijn ingeval van gebreken in het produkt en/of onvolledige levering nimmer verder gehouden jegens de wederpartij dan tot herstel van het produkt en/of tot aanvulling van het aantal produkten tot het overeengekomen aantal. Het is te onzer keuze of wij het geleverde gebrekkige produkt/de produkten herstellen of vervangen.
10.3 Onverlet het bepaalde sub 10.1 en 10.2, zijn wij slechts aansprakelijk voor schade geleden door de wederpartij ingeval aan ons opzet of grove schuld kan worden verweten.
10.4 Wij zijn niet aansprakelijk ingeval de schade is veroorzaakt door ons ingeschakelde hulppersonen of derden.
10.5 Ingeval wij zaken van derden onder ons hebben welke beschadigd raken, zijn wij niet aansprakelijk voor schade aan deze zaken behoudens in gevallen van opzet of grove schuld. Artikel 10.3 is van overeenkomstige toepassing.
10.6 Ingeval van produktaansprakelijkheid in de zin van BW Boek 6 Afdeling 3, zijn wij slechts aansprakelijk voor zover de Wet zulks dwingend voorschrijft.
10.7 Ingeval een van de bepalingen van dit artikel, in een onherroepelijke, rechterlijke uitsprak als onredelijk bezwarend wordt aangemerkt, dan zijn wij slechts aansprakelijk tot een bedrag waarvoor wij verzekerd zijn althans naar maatstaven als in onze branche gebruikelijk is, in het maatschappelijk verkeer normaal is.

ARTIKEL 11 GARANTIE

11.1 Behoudens ingeval schriftelijk anders overeengekomen zijn wij niet tot enige garantie gehouden, behoudens het bepaalde sub 10.2. Deze garantie geldt nimmer langer dan 1 jaar na levering.

ARTIKEL 12 VRIJWARING

12.1 De wederpartij vrijwaart ons tegen alle aanspraken terzake van eventueel door of in verband met het produkt danwel het bezit of gebruik daarvan direct of indirect bij derden veroorzaakte schade hoe en in welke vorm dan ook, voor zover deze verder gaan dan de aansprakelijkheid van ons jegens de wederpartij ingevolge het bepaalde in deze algemene voorwaarden.
12.2 Bovendien vrijwaart de wederpartij ons tegen alle aanspraken van haar en derden veroorzaakt door een gebrek in het produkt welke mede veroorzaakt is door gedraging van haar of van haar ondergeschikten, waaronder begrepen verwerking en bewerking van de door ons geleverde produkten, het vervaardigen door ons van produkten conform de instructies van de wederpartij, het verwijderen, veranderen of anderszins verwerken van de oorspronkelijke verpakkingen en/of gebruiksaanwijzingen om welke reden dan ook.
12.3 Indien wij door een derde rechtstreeks worden aangesproken op grond van de wettelijke regeling inzake produktaansprakelijkheid, is de wederpartij verplicht ons op eerste verzoek het ontwerp van het produkt, waarvan het produkt van ons een onderdeel vormt, ter hand te stellen.
12.4 Mochten in een gerechtelijke procedure de bepalingen sub 12.1 en 12.2 als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan komt voor vergoeding alleen in aanmerking die schade tot een maximum gelijk aan het door ons verzekerde maximum danwel waarvoor wij ons hadden behoeven te verzekeren mede gelet op de terzake in de branche geldende gewoonte.

ARTIKEL 13 OVERMACHT

13.1 Ingeval wij tengevolge van overmacht geheel of gedeeltelijk niet in staat zijn of slechts vertraagd in staat zijn de produkten te leveren en/of de overeenkomst uit te voeren, dient de wederpartij zonder dat dit recht op schadevergoeding geeft, ons de keuze te laten de overeenkomst zelf te ontbinden danwel ons uit te laten over de termijn waarbinnen wij onze verplichtingen zullen nakomen, welke termijn redelijk dient te zijn hetgeen drie maanden in ieder geval is, waarna de wederpartij na ingebrekestelling het recht heeft de overeenkomst te ontbinden. De wederpartij is verplicht aan ons in ieder geval een termijn van twee weken te geven om ons uit te laten.
13.2 Onder overmacht aan onze zijde is mede begrepen elke omstandigheid buiten toedoen van ons ontstaan, waardoor de normale uitvoering van de overeenkomst wordt verhinderd. Als dergelijke overmacht opleverende omstandigheden gelden in ieder geval het om welke reden dan ook in gebreke blijven met aflevering van ons eigen leveranciers, stakingen, uitsluitingen, verstoring van energievoorzieningen, verkeersstoornissen, machinebreuk, maatregelen van overheidswege, alsmede de gevolgen hiervan, verlies of beschadiging tijdens transport etc.

ARTIKEL 14 ONTBINDING

14.1 Indien de wederpartij niet, niet tijdig of niet behoorlijk, ondanks sommatie met daarin vermeld een redelijke termijn, voldoet aan enige (betalings-)verplichting voortvloeiende uit enige met ons gesloten overeenkomst alsmede ingeval van schorsing van betaling, aanvraag voor surséance van betaling, faillissement, onder-curatelestelling of liquidatie van de onderneming van de wederpartij, zullen wij gerechtigd zijn om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst of een gedeelte daarvan te ontbinden.
14.2 Indien het bepaalde in sub 14.1 zich voordoet en de wederpartij een voordeel geniet die hij bij behoorlijke nakoming niet zou hebben gehad, hebben wij het recht op vergoeding van onze schade ten belope van de hoogte van dit voordeel.

ARTIKEL 15 INTELLECTUELE ABSOLUTE RECHTEN/GEHEIMHOUDING

15.1 Tenzij schriftelijk anders met ons overeengekomen, behouden wij c.q. onze leverancier alle intellectuele absolute rechten w.o. auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen en modellenrecht enz. op al onze produkten, ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, bewerkingen etc.
15.2 De produkten, materialen, informatie, etc. waarop de sub 15.1 genoemde rechten betrekking hebben mogen niet zonder onze schriftelijke toestemming worden gekopieerd, verveelvoudigd, aan derden getoond en/of ter beschikking gesteld of op andere wijze gebruikt worden dan waarover de wederpartij het gebruik van de rechten van ons heeft gekregen.
15.3 De wederpartij verplicht zich tot geheimhouding van door ons aan haar ter beschikking gestelde vertrouwelijke informatie. Onder vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval verstaan het genoemde sub 15.1, alsmede onze bedrijfsgegevens. De wederpartij verplicht zich haar personeel en/of derden die betrokken zijn bij de uitvoering van deze overeenkomst, een geheimhoudingsverplichting op te leggen.
15.4 De wederpartij vrijwaart ons tegen alle aanspraken van derden terzake van beroep en/of inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van deze derden (zoals bijvoorbeeld beroep op morele rechten, inbreuk op door deze derden gestelde en/of aan deze derden toekomende auteursrechten, merkenrechten, octrooirechten en/of tekening en/of modelrechten) op door de wederpartij aan ons verstrekte produkten, materialen en/of op enigerlei wijze vastgelegde informatie of tekeningen. De wederpartij is aansprakelijk voor alle schade die aan ons opkomt terzake van deze aanspraken.
15.5 De wederpartij vrijwaart ons tegen alle aanspraken van derden terzake van het kennisnemen door ons van feiten, materialen, teksten en/of andere inhoud van aan ons geleverde zaken en/of kennis die deze derde als geheim beschouwd. De wederpartij is aansprakelijk voor alle schade die aan ons opkomt terzake van deze aanspraken van derden.
15.6 Het staat de wederpartij niet vrij van ons ontvangen mondelinge en/of schriftelijke gegevens en/of informatie aan te wenden voor andere doeleinden dan ter uitvoering van orders van ons. Al deze gegevens/informatie blijven eigendom van ons en zullen, voor zover in schriftelijke vorm, op verzoek van ons onmiddellijk aan ons worden teruggezonden, evenals alle kopieën daarvan.
15.7 De wederpartij is tot absolute geheimhouding van alle gegevens en/of informatie genoemd in dit artikel, gehouden. De wederpartij is verplicht zich te onthouden te verwijzen naar het feit dat hij ons levert en/of in opdracht van ons gewerkt heeft, in publikaties, advertenties en anderszins.
15.8 Wij zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie en/of gegevens en/of materialen waarover wij de beschikking hebben in die zin dat wij ons inspannen deze geheimhouding in acht te nemen. Ten aanzien van bij ons werkzame personeelsleden en/of werkzame derden, zijn wij tot niet meer gehouden dan tot de verplichting om deze personeelsleden en/of derden een schriftelijke geheimhoudingsverplichting op te leggen.

ARTIKEL 16 GESCHILLENREGELING

16.1 Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
16.2 De bepalingen van het Weens Koopverdrag zijn niet van toepassing, evenmin als enige toekomstige internationale regeling inzake koop van roerende zaken waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten.
16.3 Met uitsluiting van iedere andere rechter is de Nederlandse rechter, gevestigd in ‘s-Hertogenbosch, bevoegd van ieder geschil uit hoofde van deze overeenkomst en/of uitvoering daarvan en/of daarop voortbouwende overeenkomsten kennis te nemen.